Statut SSK

STATUTSTOWARZYSZENIA SPOŁECZNO-KULTURALNEGO „CARPE DIEM”.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Carpe diem”

2.W dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

3.Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „Carpe diem”

4.Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Świdwin, a terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

5.Dla realizacji swoich celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem prawa miejscowego.

6.Stowarzyszenia ma prawo używania pieczęci i znaku graficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

8.Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

9.Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków, jednakże do realizowania swych celów stowarzyszenie może zatrudniać również pracowników. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

10.Celem Stowarzyszenia jest:

a)działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

b)działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

c)rozwijanie i wspieranie działań kulturotwórczych i środowiskowych;

d)udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży wywodzącej się ze środowisk lub rodzin patologicznych i wykluczonych;

e)integrowanie środowiska, w tym osób niepełnosprawnych, służące pomocy rodzinie, przeciwdziałaniu i zapobieganiu wszelkim patologiom społecznym;

f)promocja walorów regionalnych i turystyki regionalnej;

g)kultywowanie historii, tradycji i kultury;

h)promocja i organizacja wolontariatu;

i)tworzenie i promocja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych);

j)działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości; promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą,

k)działalność na rzecz promocji miasta Świdwin.

11.Stowarzyszenie– działając zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polski – dąży do osiągnięcia nakreślonych celów poprzez realizację następujących zadań:

a)prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, promocyjnej i reklamowej;

b)działalność szkoleniową, organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów, konferencji i innych form kształcących

c)organizowanie imprez i wydarzeń kulturalnych i innych;

d)współpracę z innymi organizacjami, instytucjami i przedsiębiorcami w kraju i za granicą;

e)propagowanie informacji w zakresie celów działania Stowarzyszenia;

f)prowadzenie działalności wydawniczej, fonograficznej, imprez plenerowych, spektakli i koncertów;

g)wypracowywanie innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze;

h)wypowiadanie się w ważnych dla działalności społeczno-kulturalnej sprawach, przedstawianie problemów i potrzeb tejże działalności;

i)rozwijanie kontaktów i wymiany kulturalnej z zagranicą,

j)współpracę z muzeami, ogniskami i zespołami artystycznymi, instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz szkołami;

k)wszystkie działania Stowarzyszenia mają na celu wyłącznie cele dobroczynne, kulturalne, edukacyjne, ekologiczne i naukowe zgodne z prawem polskim.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

12.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

13.Stowarzyszenie posiada członków:

a)zwyczajnych,

b)wspierających,

c) honorowych.

14.Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

a)złoży deklarację członkowską na piśmie,

b)przedstawi pozytywną opinię jednego członków Stowarzyszenia.

15.Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

16.Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

17.Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

18.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

19.Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

20.Członkowie zwyczajni mają prawo:

a)biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b)korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c)udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d)zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

21.Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a)brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b)przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c)regularnego opłacania składek.

22.Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

23.Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

24.Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

25.Utrata członkostwa następuje na skutek:

a)pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b)wykluczenia przez Zarząd: z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia, z powodu nie płacenia składek za okres pół roku, na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia

c)utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d)śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

26.Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

27.Władzami Stowarzyszenia są:

a)Walne Zgromadzenie Członków,

b)Zarząd,

c)Komisja Rewizyjna.

d)Sąd Koleżeński.

28.Kadencja władz.

a)Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów (to jest 50%+1 głos ‘za’ w obecności minimum połowy liczby Członków).

b)Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

29.Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

30.Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a)z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b)z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

31.Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

32.Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

33.Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

34.Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

35.Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a)uchwalanie kierunków rozwoju oraz programu działalności Stowarzyszenia na okres kadencji,

b)uchwalenie statutu oraz ewentualnych zmian,

c)wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia oraz określanie sposobu ich działalności,

d)udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e)rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f)uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,

g)uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

h)podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

j)rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

k)rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

l)podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

m)podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

36.Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

37.Zarząd składa się z Prezesa, zastępcy, skarbnika i sekretarza.

38.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

39.Do kompetencji Zarządu należą:

a)urzeczywistnienie celów określonych w statucie Stowarzyszenia,

b)wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c)sporządzanie planów pracy i budżetu,

d)sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e)podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

f)reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

g)zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

h)przyjmowanie i skreślanie członków.

i)ewentualne powoływanie pełnomocników do zadań specjalnych.

40. Dla ważności oświadczeń woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest podpis jednego członka Zarządu z zastrzeżeniem pkt. 41.

41.Przy zobowiązaniach, których wartość przekracza 50 tys. PLN do ich ważności wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

42.Członkowie Zarządu mogą dobrowolnie ustąpić z pełnionej przez siebie funkcji. Wniosek o ustąpienie musi przyjąć Prezes Zarządu.

43.Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz na 2 lata.

44.Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz 2 członków.

45.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.

46.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)kontrolowanie działalności Zarządu,

b)składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

c)prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

d)składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e)składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

47.W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

48.Sąd Koleżeński składa się z 3 członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.

49.Skład Sądu Koleżeńskiego proponuje Prezes Zarządu, a zatwierdza Zarząd.

50.Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i rozpatruje jego pisemny wniosek w terminie 1 miesiąca.

51.Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.

52.Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

53.Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

54.Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a)ze składek członkowskich,

b)darowizn, spadków, zapisów,

c)dotacji i ofiarności publicznej,

d)z odpłatnej działalności pożytku publicznego

55.Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

56.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

57.Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

58.Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

59.Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

60.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.61.W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Do pobrania:

Statut Stowarzyszenia Carpe Diem